Ubuntu

Viết bởi phannphong, 16 Tháng 5, 2022

Tìm kiếm tất cả các tập tin trong thư mục /đường/dẫn/tới/thư/mục và những thư mục con trong nó:

find /đường/dẫn/tới/thư/mục/ -size 0 -type f

hoặc

find /đường/dẫn/tới/thư/mục/ -size 0 -type f -print

Mở rộng:

Thẻ

Viết bởi phannphong, 22 Tháng 5, 2018

Khi mình tìm kiếm cách cài đặt VPN L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) trên Ubuntu (lúc này mình đang dùng bản Ubuntu 17.10) thì mình tìm thấy một đoạn hướng dẫn ở dưới đây. Mình đã ghi chú lại rồi bây giờ đăng lên đây.

Mình sẽ dịch đoạn mình tìm kiếm ra tiếng Việt.