Tìm kiếm tất cả các tập tin có kích thước 0 byte

Đăng bởi phannphong lúc 16 Tháng 5, 2022
Tìm kiếm tất cả các tập tin có kích thước 0 byte

Tìm kiếm tất cả các tập tin trong thư mục /đường/dẫn/tới/thư/mục và những thư mục con trong nó:

find /đường/dẫn/tới/thư/mục/ -size 0 -type f

hoặc

find /đường/dẫn/tới/thư/mục/ -size 0 -type f -print

Mở rộng:

  • Lọc và hiển thị tất cả các tập tin có kích thước 0 byte và có phần mở rộng png:
find /đường/dẫn/tới/thư/mục/ -size 0 -type f -name '*.png'
  • Xóa tất cả các tập tin có kích thước 0 byte:
find /đường/dẫn/tới/thư/mục/ -size 0 -type f -delete

Thẻ

Bình luận