Phân quyền cho tất cả các tập tin / thư mục con trong thư mục cha

Đăng bởi phannphong lúc 12 Tháng 3, 2019
Phân quyền cho tất cả các tập tin / thư mục con trong thư mục cha

1. Phân quyền cho tất cả các tập tin trong thư mục cha:

find /<thư_mục_cha> -type f -print0 | xargs -0 chmod 0755

2. Phân quyền cho tất cả các thư mục con trong thư mục cha:

find /<thư_mục_cha> -type d -print0 | xargs -0 chmod 0644

Thẻ

Bình luận